پیامدهای به کار نگرفتن تجارت‌ الکترونیک
1-در‌ صورت به کار نگرفتن تجارت الکترونیک،جایگاه رقابتی کـشورهای در حـال توسعه به میزان صرفه‌جویی حـاصل‌ از‌ انـجام‌ دادن مبادلات الکترونیک تضعیف خواهد شد؛
2-بهره نگرفتن از تجارت الکترونیک همچنین‌ به‌ معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی است؛
3-با‌ گسترش‌ این شـیوهء مـبادله در کشورهای پیشرفته،شیوه‌های کاغذی پیـشین مـنسوخ شده و امکان‌ مبادله‌ با این کشورها از راه روشهای سنّتی‌ اندک‌ اندک‌ از میان خواهد رفت و این،به معنای‌ منزوی‌ شدن در عرصهء تجارت جهانی خواهد بود.
گذشته از عوامل یاد شده، گسترش‌ فناوری‌ اطّلاعات نقشی کـارساز در ایـجاد‌ اشتغال‌ و رشد‌ تولید‌ در‌ کشورها بازی می‌کند.برای نمونه، گزارش شده است‌ که‌ طّی سالهای 97-1995 بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متّحدهء آمریکا‌ ناشی‌ از گسترش کاربرد اینترنت و صنایع‌ وابسته به فناوری اطّلاع‌رسانی‌ بـوده‌ اسـت.گسترش EC چه مـستقیم و چه‌ غیر مستقیم آثاری با بازار نیروی کار دارد. امید است رشد شتابان تجارت‌ الکترونیک‌ تقاضای کار را در بـنگاههایی‌ که‌ رشد‌ تجارت الکترونیک استفاده‌ می‌کنند، بالا‌ ببرد.
بردبار، غلامرضا، تجارت الکترونیک، گامی به سوی اشتغال (الگوها، چالشها و راهکارها)، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 204-203، مرداد و شهریور 1383، ص 219.

https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020

منبع : کتب حقوقی سعید صالح احمدی در حقوق خصوصی |پيامدهاي به كار نگرفتن تجارت الكترونيكي
برچسب ها : تجارت ,نگرفتن ,الکترونیک ,تجارت جهانی ,تجارت الکترونیک ,نگرفتن تجارت